Location
ASOKE BTS
Call
092 246 9955
Line Chat
@lephysioclinic
Opening Hours
Mon - Sunday: 7.30AM - 9.30PM

ออกกำลังกายไม่เหมาะ ฮอร์โมนไม่สมดุล

ปัจจุบันหลายคนหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้น ด้วยความเชื่อที่ว่า การออกกำลังกายทำให้สุขภาพดี ไม่ป่วยง่าย ดูรูปร่างดี ไม่แก่เร็ว แต่ความเป็นจริงกลับพบว่าคนบางคนการออกกำลังกายบางอย่างกลับทำให้สุขภาพแย่ลง แก่เร็ว ไม่มีแรง หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ น้ำหนักตัวเพิ่มหรือขึ้น ๆ ลง ๆ บางคนมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและข้อต่อ มีอาการที่้ไม่เคยเป็นมาก่อน
เพราะการทำงานของฮอร์โมนเปลี่ยนไป

ในแต่ละคนอาการของโรคจะหนกัเบาไม่เท่ากนัและยงัมีอาการที่หลากหลายแตกต่างกนัไปผปู้่วยบางคนแสดงอาการ นอ้ยมากหรือบางคนก็อาจมีอาการหนกัจนใชช้ีวิตประจาวนัยากลาบากรุนแรงไปจนถึงพิการก็มีลองมาดอูาการที่พบบ่อยหาก เป็นโรค MS

ในกลุ่มอายุมากกว่า 35 ปีนั้นเป็นวัยที่ร่างกายเริ่มมีความเสื่อมอย่างชัดเจนและระบบต่างๆเริ่มแปรปรวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมน พบว่าฮอร์โมนที่สำคัญต่อการซ่อมแซมและเสริมสร้างร่างกายเช่น Growth hormone และฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายเกิดการตื่นตัว กระปรี้กระเปร่า มีเรี่ยวแรงอย่าง Testosterone จะมีระดับที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลและกระบวนการเผาผลาญในร่างกายได้แก่ Insulin และ Thyroid Hormone เช่น การคนที่มี Hyperหรือ Hypo thyroid คนวัยนี้จึงยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกวิธีการออกกำลังกายให้มากขึ้น

ส่วนในกลุ่มคนทำงานหนักหรือคนที่มีความเครียดสูงรวมถึงคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง สิ่งที่ต้องระวังคือ ภาวะต่อมหมวกไตอ่อนล้าหรือ Adrenal Fatigue เนื่องจากเมื่อเราเกิดความเครียด ระบบประสาทsympathetic (สู้หรือหนี) จะกระตุ้นการทำงานของต่อมหมวกไตให้ผลิตฮอร์โมน Cortisol ออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อลดการอักเสบและทำให้ระดับของน้ำตาลในร่างกายเกิดความสมดุล แต่เมื่อถูกกระตุ้นต่อเนื่องนาน ๆ เข้าต่อมนี้ก็จะเกิดการอ่อนล้าไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้อย่างเพียงพอจนเกิดภาวะฮอร์โมนบกพร่อง เช่นเดียวกับการออกกำลังกาย
ประเภทกระตุ้น หรือ Cardio Exercise เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน เต้น, HIIT ,Cross fit ,ชกมวย เวท เทรนนิ่งที่หนักเกินความสามารถของร่างกายมากเกินไป กลับทำให้ร่างกายเกิดความเครียด (Stress ) กระตุ้นระบบประสาท sympathetic มากเกินไปและกระตุ้นต่อมหมวกไตให้ทำงานหนักผิดปกติจนเกิดภาวะต่อมหมวกไตอ่อนล้าเช่นกัน
การออกกำลังกายดังกล่าวจึงอาจยิ่งทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วกว่าปกติแทนที่จะก่อประโยชน์กลับก่อผลเสียแทนต้องพิจารณาให้รอบด้าน

Leave a Reply

.