Kinesio Taping

คุณเคยมีอาการบาดเจ็บที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคุณหรือไม่? อาการบาดเจ็บบางครั้งส่งผลให้มีอาการปวดมากจนทำให้คุณไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งการรักษาในระยะแรกของการบาดเจ็บ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการปวด และส่งเสริมการรักษาเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เพิ่มการเคลื่อนไหวสามารถทำให้คุณกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย

ผู้เชี่ยวชาญจะมีแพลนการรักษาที่เหมาะสมกับกับอาการบาดเจ็บและเป้าหมายการรักษาของคุณ Kinesio tape เป็นส่วนหนึ่งของแพลนในการรักษา ว่าเหมาะสมกับรอยโรคของคุณหรือไม่ เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังเนื้อเยื่อได้มากขึ้น อีกทั้งยังซัพพอร์ตกล้ามเนื้อข้อต่อและเส้นเอ็นของคุณด้วย

โดยการรักษาจะใช้ kinesio tape วางไว้บนบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บหรือบริเวณใกล้เคียงที่ส่งผลต่ออาการเจ็บหรืออาการตึงตัวของกล้ามเนื้อมากเกินไปเพื่อลดการทำงานของกล้ามเนื้อนั้น ๆ หรือยังสามารถกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง ให้สามารถออกแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดอาการบวม การคั่งของเลือดที่เกิดจากอาการบาดเจ็บได้อีกด้วย

การรักษาด้วย Kinesio tapping เหมาะกับใคร?

1.ผู้ที่มีอาการปวดมาก จนรบกวนกิจวัตรประจำวัน การทำงาน การออกกำลังกาย จนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ ซึ่ง Kinesio tapping จะไปยับยั้งอาการปวด ส่งผลทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้มากขึ้น กล้ามเนื้อผ่อนคลาย หรือกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงให้ทำงานได้มากขึ้น

2.ในนักกีฬา ที่ยังต้องการออกกำลังกาย/เล่นกีฬา ขณะที่มีอาการบาดเจ็บคงค้างอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

3.ผู้ที่มีอาการบวมจากการบาดเจ็บ การผ่าตัด หรือแม้กระทั่งใช้งานร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปจนเกิดอาการบวม เทคนิค Kinesio tapping  จะช่วยลดอาการบวม จากการสะสมของเหลวบริเวณเนื้อเยื่อ

ทั้งนี้ทั้งนั้นการรักษาด้วยเทคนิคนี้จะแค่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ต้องรักษาควบคู่กับเทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในระยะยาว

หากคุณกำลังสงสัยว่าการรักษานี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามกับทาง le physio ได้เลย!

Kinesio Taping for injuries pain

Have you been suffering from pain due to an injury from sports? may running, Badmington, golf…

Taping has been proven to help to reduce pain at the same help to strength and improve the range of motion with one purpose … get back to normal life.

Our Licensed Physiotherapist specialists in Kinesio Taping are using this treatment adding exercises to improve your mobility sustaining joints and articualtion.

How the Kinesio Taping works?

The Kinesio Taping works by blocking the pain receptors to your brain like that the muscles on the affected area will reduce spasms. The freedom of movement will bring blood flow to the pain area.

How will you see the benefits?

Managing scar tissues – Over the area of trauma you will avoid thick band of scar tissue thanks to the possibility to move more.

Decreasing Swelling – Kinesio Taping decrease swelling by limiting the pressure between the skin and the tissues. The fascia will also get more lotion in terms of mobility bringing more motion.

Stabilizing Joints – Kinesio taping will help to keep on correct position the joints providing support.

Reduce pain – Blocking pain receptors, the brain is free of pain messages and help to relax muscles.

.