Location
ASOKE BTS
Call
092 246 9955
Line Chat
@lephysioclinic
Opening Hours
Mon - Sunday: 7.30AM - 9.30PM

As the industry leader Physio isn't your ordinary therapy company. We set ourselves apart by rolling out the red carpet for every patient, every day. We employ the brightest individuals to achieve our mission. We are currently seeking candidates for physical therapist jobs, physical therapy clinic staff, hand therapy jobs, sports medicine jobs, athletic training jobs, and corporate roles. We invite you to browse our openings and apply online today!


สำคัญสิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครงานนี้

1. รับสมัครนักกายภาพ เทรนเนอร์ Personal Trainer ครูสอนออกกำลังกาย หรือบุคคลทั่วไปที่รักการออกกำลังกาย และต้องการเปลี่ยนสายมาเป็นครูสอนพิลาทิส ทุนเรียนหลักสูตรวิชาชีพใบประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิส จาก The Balance Pilates & Physio
2. มีความรู้ หรือสนใจเป็นพิเศษในเรื่อง Body Reading & Body Assesment, Pathology & Biomachanic และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งของตนเองและผู้อื่น
3. สามารถทำงานที่สตูดิโอได้ตามสัญญาที่กำหนด เนื่องจากต้องเรียนรู้ และเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทุนเรียนครูสอนพิลาทิสตามมาตราฐานแนวทางพิลาทิสเพื่อการบำบัดของสตูดิโอ

 

ลักษณะงานและความรับผิดชอบ
1. รู้ Rehab Exercies ตาม Stage ต่างๆ ออกแบบโปรแกรมและสอน Pilates กำหนดท่าทาง และรู้ Load ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแบบตัวต่อตัว โดยเคสที่พบบ่อยสุด คือ HNP, Scoliosis, Office Syndrome, รักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬา และออกแบบโปรแกรมและสอนพิลาทิส แบบกรุ๊ปคลาส โดยต้องสอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้ท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสม จนเกิด Mortor Control และเพิ่ม Performance ที่ดีได้
2. Dignosis ทางกายภาพที่พิสูจน์ได้ และแนะนำโปรแกรมพิลาทิสที่เหมาะสม พร้อมแนวทางการักษาให้กับผู้เรียนที่มีอาการเฉพาะทาง รวมถึงการใช้ทักษะในการรักษาทางกายภาพบำบัดตั้งแต่ Basic-Advance และบันทึกเวชระเบียน
3. ออกใบรับรองโปรแกรมการฝึกพิลาทิสเพื่อการรักษาบำบัดและใบเคลมประกัน ตามที่ผู้เรียนร้องขอ
4. สร้าง Contents บน Facebook และ IG โดยใช้ข้อมูลด้านการฝึกพิลาทิสเพื่อการบำบัดนี้ เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์และวิทยาทานความรู้ให้กับคนที่มีอาการเดียวกันหรือบุคคลทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้
5. ร่วมคิดและจัดกิจกกรม (Workshops หรือ อบรม) ให้ความรู้ และความสนุกในหัวข้อที่น่าสนใจเน้นด้านการออกกำลังกายต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ และประโยชน์ที่ดีต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน และนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดในมหาวิทยาลัยได้
6. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของตนอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกปฎิบัติด้วยตนเอง และเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในคอร์สอบรมที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถนำมาถ่ายทอด เพื่อช่วยพัฒนา ส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์ในหน้าที่การทำงานทั้งต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงานได้
7. สามารถทำงานหมุนเวียนตามตารางวัน เวลาสอนที่กำหนดได้
8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Apply for this Job

* งานด้านอัตรากำลังคน วางแผนอัตรากำลังคน และการสรรหาบุคลากรทุกระดับ รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
* วางแผนงาน นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
* ช่วยงานด้าน Recruitment เช่น นัดสัมภาษณ์งาน, ดูแล Candidate
* ดำเนินงานด้านบริหารจัดการทรัพยากร (งานสรรหา/ว่าจ้างบุคลากร)
* จัดทำเอกสารทั่วไปของแผนก เช่น จัดทำสัญญาการจ้างงาน, การประเมินทดลองงานและบรรจุพนักงาน, ลงข้อมูลในระบบ
* ดำเนินงานด้านปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในทุกตำแหน่งงาน
* จัดทำโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) และ KPI
* จัดทำเอกสารใบบรรยายลักษณะงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบตามตำแหน่งงาน (Job Description – JD)
* ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานทุกคนเพื่อนำส่งหัวหน้างาน
* งานด้านแรงงานสัมพันธ์ การบังคับใช้ข้อบังคับการทำงานและกฎระเบียบต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
* การรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาหรือข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลแก่พนักงานและผู้บริหาร
* นำเสนอและปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ
* ดำเนินงานด้านสวัสดิการของพนักงาน (ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, เงินเดือน ฯลฯ)
* งานจัดการข้อมูล Time Attendance และเก็บสถิติ วันลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อนประจำปีของพนักงานรายบุคคล
* ช่วยงานด้าน Payroll เช่น เวลาเข้า-ออกงาน, OT และรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
* ควบคุม ตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสม
* ควบคุมดูแลการจัดการสวัสดิการ การเบิก-จ่าย ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
* ดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากร ช่วยงานด้าน Engagement กิจกรรมภายในองค์กร (การพัฒนาและฝึกอบรม และกิจกรรมสันทนาการ) เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
* วางแผนการฝึกอบรมประจำปี และควบคุมให้มีการจัดฝึกอบรมตามแผน
* วางแผนงานด้านทรัพยากรเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายของบริษัท
* ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานบุคคล และนำเสนอเพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
* ร่วมพัฒนาระบบงาน และโครงการต่างๆ ขององค์กร ร่วมกับฝ่ายบริหารฯ
* จัดทำเอกสารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทและติดต่อประสานงาน
* ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Apply for this Job

ตำแหน่ง Sale and Customer Service Representative ลักษณะงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. Reception
สำคัญมาก: ต้องยิ้มง่าย พูดภาษาอังกฤษได้ รักงานบริการ ชอบทักทาย และสื่อสารกับผู้คนแบบเป็นทางการ***
- ดูแล ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ให้คำปรึกษา และแนะนำรายละเอียดการบริการ พร้อมทั้งการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับพิลาทิส แพ็คเกจการเรียนต่างๆ ขั้นตอนการซื้อ และการส่งเสริมการขาย ในทุกช่องทางการติดต่อได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
- ทำหน้าที่รับเรื่อง | บริการหลังการขาย รับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นได้ คอยช่วยเหลือเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการที่ทางบริษัทกำหนด
- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสตูดิโอ ฯลฯ โดยเน้นที่การบริการลูกค้า ตารางสอนของครูทุกคน
- งานเอกสาร โดยทำและจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีลูกค้า เวลาทำงาน รวมถึงเอกสารอื่นๆไว้ให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงจัดทำ และสรุปรายงานต่างๆ เพื่อทำไฟล์เงินเดือน
- บริหารจัดการคิวครูสอนให้เป็นไปอย่างราบรื่น ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เมื่อมีครูขาด ลา มาสาย สามารถดูแลคิวครูมาสอนแทนได้อย่างเหมาะสม
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. Reservation
รับจองคลาสเรียนให้กับลูกค้าไพรเวท และสมาชิกกรุ๊ปคลาส รวมถึงลูกค้าทั่วไป โดยทางโทรศัพท์, E-mail, Line, what's app รวมถึงทุกช่องทางการติดต่อ ทำการ Sing in ยกเลิก เปลี่ยนแปลงคลาสตามจริง และบันทึกข้อมูลการจองลงในระบบ "Mind body" โดยเป็นการทำงานผ่านหลายหน้าจอและอุปกรณ์ ทั้งบนมือถือ ไอแพดและคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานส่วนต่างๆได้

3. Purchasing
แนะนำการขาย รับชำระเงินสมัครแพ็คเกจเรียนพิลาทิสแบบต่างๆ คีย์ข้อมูลลงในระบบทำซื้อ " Mind body" พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเงื่อนไขการใช้บริการแก่สมาชิกทุกคน ได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง (คอมมิชชั่นสูงงงง)

เวลาทำงานสลับหมุนเวียนกะ (ตามกะงานที่จัดให้ ไม่สามารถเลือกได้)
กะที่ 1 เวลา 8:00-17:00 น.
กะที่ 2 เวลา 11:00-20:00 น.
กะที่ 3 เวลา 13:00-22:00 น.
วันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์

Apply for this Job


.