การฟื้นฟูผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

การฟื้นฟูผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก สามารถทำได้โดยการรักษาทางกายภาพภาพบำบัด โดยใช้วิธี Neuromuscular re-education หรือ NMR คือ การรักษาทางกายภาพภาพบำบัดเพื่อช่วยให้ร่างกายเกิดการฟื้นฟู ช่วยให้รูปแบบของการเคลื่อนไหวกลับมาใกล้เคียงเดิมมากที่สุด
        เส้นประสาทและกล้ามเนื้อของคุณทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว เส้นประสาทส่งสัญญาณระหว่างกล้ามเนื้อและสมองของคุณเกี่ยวกับตำแหน่ง เวลา และความเร็วในการเคลื่อนที่ เมื่อเวลาผ่านไป การฟื้นฟูผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก จะช่วยให้รูปแบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเรียนรู้และเก็บไว้ในความทรงจำของคุณ
        เมื่อเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อได้รับความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บ อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อการเคลื่อนไหว
เทคนิค Neuromuscular re-education ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?
  • Prorioceptive Neuromuscular Facilitation: PNF ซึ่งเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่อาศัย ขบวนการเพิ่มพูน หรือ เร่งเร้า การตอบสนองของกลไกทางประสาทกล้ามเนื้อโดยการกระตุ้นผ่านทาง ตัวรับความรู้สึก (Proprioceptor)
  • Therapeutic exercise การออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ เพื่อสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นอย่างสมดุล
เทคนิคนี้เหมาะกับใคร?
  • ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว
  • ผู้ที่มีปัญหาทางระบบประสาท ซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหว เช่น ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง อัมพาต (Stroke)
  • นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ ต้องการฟื้นฟูร่างกาย เพิ่มสมรรถภาพในการเล่นกีฬา
Le Physio มีกระบวนการในการดูแลคุณอย่างไร?
  • ทำการตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัดเพื่อหาความบกพร่อง และทำ Body analysis วิเคราะห์ปัญหาของร่างกายแต่ละบุคคล
  • ออกแบบโปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสม เช่น บางรายอาจจะมีจำกัดช่วงการเคลื่อนไหว สามารถใช้เทคนิค Mobilization เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวใช้กับข้อต่อไดิ
  • โปรแกรมการออกกำลังกายพิลาทิสเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นอย่างสมดุล
หากคุณกำลังมีปัญหาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เข้ามาปรึกษากับนักกายภาพบำบัด เพื่อหาโปรแกรมการรักษาฟื้นฟูที่เหมาะกับตัวคุณกับทาง Le Physio ..Click here..
การฟื้นฟูผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก
การฟื้นฟูผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก
การฟื้นฟูผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก
การฟื้นฟูระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

More links about stroke informations click HERE

Neuro rehabilitation more information click HERE

.